logo ue

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe dotyczące nawiązania partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu finansowanego w ramach działania 1.2. RPO WM 2014-2020 (konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18)

Szanowni Państwo,

Victi sp. z o.o. działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) poszukuje Partnera do projektu.

Zapraszamy do przedstawienia oferty współpracy w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania systemu VR (wirtualnej rzeczywistości) wspierającego diagnostykę i terapię zaburzeń psychicznych, w tym związanych z uzależnieniami.

Cele partnerstwa:

 • wspólna realizacja w zakresie przygotowania oraz realizacji projektu systemu VR wspierającego diagnotykę i terapię zaburzeń psychicznych, w tym związanych z uzależnieniami;
 • transfer wiedzy/technologii z jednostki naukowej do przedsiębiorcy.

Zadania realizowane przez partnera naukowego

 • współpraca w zakresie przygotowywania projektu (zdefiniowanie szczegółów zakresu zadań realizowanych przez Partnera, harmonogramu prac, nakładów finansowych, niezbędnych zasobów);
 • realizacja badań naukowych w zakresie opracowania autorskich algorytmów wirtualnej rzeczywistości;
 • realizacja badań naukowych w zakresie projektowania urządzeń wirtualnej rzeczywistości do zastosowań medycznych.

Warunki udziału

 • dopuszczony jest udział w postępowaniu wyłącznie jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87), które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2154) i otrzymały kategorię co najmniej B;
 • zadania realizowane przez Partnera muszą obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych.

Kryteria wyboru

 • kategoria naukowa jednostki naukowej 0-3 p. (3 p. – co najmniej kategoria A, 0 p. – kategoria niższa).
 • zgodność działania partnera z celami partnerstwa 0-3 p.
 • deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby, w tym zasoby obliczeniowe) – 0-5 p.
 • doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze 0-3 p.

Maksymalna liczba punktów: 14. Wybrany zostanie Oferent, który uzyskał największą liczbę punktów.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu oraz partnerstwa, dokonując wyboru Partnera z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

Wymagania dotyczące oferty

 • oferta powinna zawierać oświadczenie dotyczące spełniania kryterium podmiotowego jednostki naukowej, zgodnie z opisem zawartym w „Warunkach udziału”;
 • oferta powinna zwierać oświadczenie, że zadania realizowane przez Partnera muszą obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych;
 • oferta powinna zwierać opis zgodności działania partnera z celami partnerstwa;
 • oferta powinna zawierać opis zasobów które zostaną przydzielone do realizacji projektu;
 • oferta powinna zawierać informację w zakresie doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych projektów lub zadań.

Termin składania ofert

Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: z.poznanski@victi.pl lub osobiście w siedzibie spółki (adres: Victi Sp. z o.o.; ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 3; 02-495 Warszawa) w terminie do 04.09.2018 r.

Osoba kontaktowa

W przypadku pytań o zakres merytoryczny prosimy o kontakt ze Zbigniewem Poznańskim (tel. 502 391 118, z.poznanski@victi.pl).

 


 

Zapytanie ofertowe dotyczące nawiązania partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu finansowanego w ramach działania 1.2. RPO WM 2014-2020 (konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18)

Szanowni Państwo,

Victi sp. z o.o. działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) poszukuje Partnera do projektu.

Zapraszamy do przedstawienia oferty współpracy w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania systemu VR (wirtualnej rzeczywistości) wspierającego diagnostykę i terapię zaburzeń psychicznych, w tym związanych z uzależnieniami.

Cele partnerstwa:

 • wspólna realizacja w zakresie przygotowania oraz realizacji projektu systemu VR wspierającego diagnotykę i terapię zaburzeń psychicznych, w tym związanych z uzależnieniami;
 • transfer wiedzy/technologii z jednostki naukowej do przedsiębiorcy.

Zadania realizowane przez partnera naukowego

 • współpraca w zakresie przygotowywania projektu (zdefiniowanie szczegółów zakresu zadań realizowanych przez Partnera, harmonogramu prac, nakładów finansowych, niezbędnych zasobów);
 • realizacja badań naukowych w zakresie tworzenia autorskich scenariuszy VR w terapii poszczególnych zaburzeń psychicznych.
 • realizacja badań naukowych w zakresie testowania VR w środowisku eksperymentalnym

Warunki udziału 

 • dopuszczony jest udział w postępowaniu wyłącznie jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87), które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2154) i otrzymały kategorię co najmniej B;
 • zadania realizowane przez Partnera muszą obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych.

Kryteria wyboru 

 • kategoria naukowa jednostki naukowej 0-3 p. (3 p. – co najmniej kategoria A, 0 p. – kategoria niższa).
 • zgodność działania partnera z celami partnerstwa 0-3 p.
 • deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby, w tym zasoby obliczeniowe) – 0-5 p.
 • doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze 0-3 p.

Maksymalna liczba punktów: 14. Wybrany zostanie Oferent, który uzyskał największą liczbę punktów.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu oraz partnerstwa, dokonując wyboru Partnera z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

Wymagania dotyczące oferty

 • oferta powinna zawierać oświadczenie dotyczące spełniania kryterium podmiotowego jednostki naukowej, zgodnie z opisem zawartym w „Warunkach udziału”;
 • oferta powinna zwierać oświadczenie, że zadania realizowane przez Partnera muszą obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych;
 • oferta powinna zwierać opis zgodności działania partnera z celami partnerstwa;
 • oferta powinna zawierać opis zasobów które zostaną przydzielone do realizacji projektu;
 • oferta powinna zawierać informację w zakresie doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych projektów lub zadań.

Termin składania ofert

Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: z.poznanski@victi.pl lub osobiście w siedzibie spółki (adres: Victi Sp. z o.o.; ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 3; 02-495 Warszawa) w terminie do 04.09.2018 r.

Osoba kontaktowa

W przypadku pytań o zakres merytoryczny prosimy o kontakt ze Zbigniewem Poznańskim (tel. 502 391 118, z.poznanski@victi.pl).

 


 

Zapytanie ofertowe dotyczące nawiązania partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu finansowanego w ramach działania 1.2. RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 (konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18)

Szanowni Państwo,

Victi sp. z o.o. działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) poszukuje Partnera do projektu.

Zapraszamy do przedstawienia oferty współpracy w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania systemu VR (wirtualnej rzeczywistości) wspierającego diagnostykę i terapię zaburzeń psychicznych, w tym związanych z uzależnieniami.

Cele partnerstwa:

 • wspólna realizacja w zakresie przygotowania oraz realizacji projektu systemu VR wspierającego diagnotykę i terapię zaburzeń psychicznych, w tym związanych z uzależnieniami;
 • transfer wiedzy/technologii z jednostki naukowej do przedsiębiorcy.

Zadania realizowane przez partnera naukowego

 • współpraca w zakresie przygotowywania projektu (zdefiniowanie szczegółów zakresu zadań realizowanych przez Partnera, harmonogramu prac, nakładów finansowych, niezbędnych zasobów);
 • realizacja badań naukowych w zakresie opracowania autorskich algorytmów wirtualnej rzeczywistości;
 • realizacja badań naukowych w zakresie projektowania urządzeń wirtualnej rzeczywistości do zastosowań medycznych.

Warunki udziału 

 • dopuszczony jest udział w postępowaniu wyłącznie jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87), które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2154) i otrzymały kategorię co najmniej B;
 • zadania realizowane przez Partnera muszą obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych.

Kryteria wyboru 

 • kategoria naukowa jednostki naukowej 0-3 p. (3 p. – co najmniej kategoria A, 0 p. – kategoria niższa).
 • zgodność działania partnera z celami partnerstwa 0-3 p.
 • deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby, w tym zasoby obliczeniowe) – 0-5 p.
 • doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze 0-3 p.

Maksymalna liczba punktów: 14. Wybrany zostanie Oferent, który uzyskał największą liczbę punktów.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu oraz partnerstwa, dokonując wyboru Partnera z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

Wymagania dotyczące oferty

 • oferta powinna zawierać oświadczenie dotyczące spełniania kryterium podmiotowego jednostki naukowej, zgodnie z opisem zawartym w „Warunkach udziału”;
 • oferta powinna zwierać oświadczenie, że zadania realizowane przez Partnera muszą obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych;
 • oferta powinna zwierać opis zgodności działania partnera z celami partnerstwa;
 • oferta powinna zawierać opis zasobów które zostaną przydzielone do realizacji projektu;
 • oferta powinna zawierać informację w zakresie doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych projektów lub zadań.

Termin składania ofert

Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: z.poznanski@victi.pl lub osobiście w siedzibie spółki (adres: Victi Sp. z o.o.; ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 3; 02-495 Warszawa) w terminie do 05.09.2018 r.

Osoba kontaktowa

W przypadku pytań o zakres merytoryczny prosimy o kontakt ze Zbigniewem Poznańskim (tel. 502 391 118, z.poznanski@victi.pl).

 


Zapytanie ofertowe dotyczące nawiązania partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu finansowanego w ramach działania 1.2. RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 (konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18)

Szanowni Państwo,

Victi sp. z o.o. działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) poszukuje Partnera do projektu.

Zapraszamy do przedstawienia oferty współpracy w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania systemu VR (wirtualnej rzeczywistości) wspierającego diagnostykę i terapię zaburzeń psychicznych, w tym związanych z uzależnieniami.

Cele partnerstwa:

 • wspólna realizacja w zakresie przygotowania oraz realizacji projektu systemu VR wspierającego diagnotykę i terapię zaburzeń psychicznych, w tym związanych z uzależnieniami;
 • transfer wiedzy/technologii z jednostki naukowej do przedsiębiorcy.

Zadania realizowane przez partnera naukowego

 • współpraca w zakresie przygotowywania projektu (zdefiniowanie szczegółów zakresu zadań realizowanych przez Partnera, harmonogramu prac, nakładów finansowych, niezbędnych zasobów);
 • realizacja badań naukowych w zakresie tworzenia autorskich scenariuszy VR w terapii poszczególnych zaburzeń psychicznych.
 • realizacja badań naukowych w zakresie testowania VR w środowisku eksperymentalnym

Warunki udziału 

 • dopuszczony jest udział w postępowaniu wyłącznie jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87), które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2154) i otrzymały kategorię co najmniej B;
 • zadania realizowane przez Partnera muszą obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych.

Kryteria wyboru 

 • kategoria naukowa jednostki naukowej 0-3 p. (3 p. – co najmniej kategoria A, 0 p. – kategoria niższa).
 • zgodność działania partnera z celami partnerstwa 0-3 p.
 • deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby, w tym zasoby obliczeniowe) – 0-5 p.
 • doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze 0-3 p.

Maksymalna liczba punktów: 14. Wybrany zostanie Oferent, który uzyskał największą liczbę punktów.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu oraz partnerstwa, dokonując wyboru Partnera z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

Wymagania dotyczące oferty

 • oferta powinna zawierać oświadczenie dotyczące spełniania kryterium podmiotowego jednostki naukowej, zgodnie z opisem zawartym w „Warunkach udziału”;
 • oferta powinna zwierać oświadczenie, że zadania realizowane przez Partnera muszą obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych;
 • oferta powinna zwierać opis zgodności działania partnera z celami partnerstwa;
 • oferta powinna zawierać opis zasobów które zostaną przydzielone do realizacji projektu;
 • oferta powinna zawierać informację w zakresie doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych projektów lub zadań.

Termin składania ofert

Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: z.poznanski@victi.pl lub osobiście w siedzibie spółki (adres: Victi Sp. z o.o.; ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 3; 02-495 Warszawa) w terminie do 05.09.2018 r.

Osoba kontaktowa

W przypadku pytań o zakres merytoryczny prosimy o kontakt ze Zbigniewem Poznańskim (tel. 502 391 118, z.poznanski@victi.pl).

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Victi, Plac Czerwca 1976r. nr 3, 02-495 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".

   [recaptcha]

   Znamy wiele form i dróg psychoterapii. Wszystkie one są dobre, o ile tylko prowadzą do celu, jakim jest uleczenie

   Victi - NZOZ Ośrodek Terapii Uzależenień
   Victi - NZOZ

   Szanowni Państwo, NZOZ Victi od dnia 3.01.2022 zmienia swoją lokalizację.

   Nowy adres placówki:

   Ul. Siłaczki 3/9, 02-495 Warszawa

   wejście do budynku z prawej strony, wjazd windą na IV piętro

   Ośrodek Rejestracja:
   +48 669 200 600
   +48 690 807 068

   victi@victi.pl

    

   Nr Rachunku bankowego:

   Victi Sp. z o.o.

   17-2030-0045-1110-0000-0316-0350

    [recaptcha]

    logo stopka ue
    © Copyright 2017 VICTI Realizacja MediaHealth